ગાળણ 2
ગાળણ1
ગાળણ 3

સ્વ-સફાઈ ફિલ્ટર સિસ્ટમ

  • યાંત્રિક સ્વ-સફાઈ ફિલ્ટર વેસલ

    યાંત્રિક સ્વ-સફાઈ ફિલ્ટર વેસલ

    પ્રિસિઝન ફિલ્ટરેશન યાંત્રિક રીતે સાફ કરેલી ફિલ્ટર સિસ્ટમ વિવિધ ઉદ્યોગોમાં 20 માઇક્રોન અને તેનાથી મોટી ફિલ્ટર કરવા માટે રચાયેલ છે જ્યાં ઉચ્ચ કણો, ચીકણું અને ચીકણું પ્રવાહી હોય છે.